ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την επιχείρησή μας καθώς και από τους σχετικούς με αυτήν ιστοτόπους, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας, της επικοινωνίας μας μαζί τους για την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων, καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Όλα τα προσωπικά ή εταιρικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του masterpro.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης συναίνεσής των πελατών μας, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σου δεδομένων σε εμάς.


Εξυπακούεται ότι κάθε πελάτης ή συνεργάτης της masterpro.gr είναι σε θέση να έχει οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των στοιχείων αλλά και τη διαγραφή ως εγγεγραμμένος χρήστης. Επίσης διατηρείται το δικαίωμα άσκησης οποτεδήποτε όλων των δικαιώμάτων εκ των άρθρων 11- 13 του ν. 2472/1997.


Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία διατηρούνται από το masterpro.gr μόνο για όσο χρόνο ο πελάτης μας είναι εγγεγραμμένος χρήστης του masterpro.gr ή/ και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές μαζί του και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το masterpro.gr.

Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν:

1. Tα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες  μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών και    

2.   Tα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα  για την εκτέλεση της παραγγελίας από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες.

Το σύνολο πάντως το δεδομένων προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, ο δε ιστότοπός μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από εμάς δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.


Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σου διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και την εκτέλεση των συναλλαγών.

Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης/μέλος του masterpro.gr πρέπει επίσης να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Επίσης συνιστάται η αλλαγή των κωδικών χρήστη (username & password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το masterpro.gr επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/πελάτη/επισκέπτη/μέλους του masterpro.gr.

Επειδή τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο masterpro.gr είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες και βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην παραδοχή ότι τα στοιχεία που μας γνωστοποιούνται είναι ακριβή και αληθή.

Το masterpro.gr λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από τους πελάτες του τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων, απαιτείται επανέλεγχος των στοιχείων αυτών και κατόπιν αποστολής τους στην masterpro.gr μαζί με την ρητή συγκατάθεσή  αποδοχής των όρων μας.

Ως εκ τούτου, το masterpro.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχεις παρασχεθεί (λ.χ. για την διευκρίνηση λεπτομερειών επί των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται από τον πελάτη μας εξαιτίας σφάλματος τα αναγραφόμενα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε οι συναλλασσόμενοι και συνεργάτες της masterpro.gr υποχρεούνται στην ενημέρωση εκ νέου των σχετικών στοιχείων κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.